fbpx

BankVisit

Chương trình Bank Visit nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm bước đầu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chương trình cũng nằm mục đích thay đổi tư duy để đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

I. Mục tiêu chương trinh BankVisit - Tham quan thực tế Ngân hàng

Sau chương trình, các bạn sinh viên sẽ nhận thức được bước đầu về hoạt động Ngân hàng, mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh tại Ngân hàng:

 • Được trải nghiệm thực tế với khách hàng và ngân hàng
 • Hiểu các mô hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
 • Nắm bắt được các vị trí chức danh công việc tại Ngân hàng
 • Nhận thức được sự khác nhau giữa môi trường làm việc Ngân hàng và môi trường đại học.
 • Hiểu được hoạt động thực tế của Ngân hàng để thay đổi tư duy và định hướng cách học trên trường để hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.

II. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành các nhân viên chính thức của Ngân hàng.

III. Kết quả đạt được sau chương trình BankVisit

Chương trình BankVisit nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trả nghiệm bước đầu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chương trình cũng nằm mục đích thay đổi tư duy để đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

 • Học phí: 500.000 VNĐ
TỔNG QUAN

Chương trình Bank Visit nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm bước đầu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chương trình cũng nằm mục đích thay đổi tư duy để đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

I. Mục tiêu chương trinh BankVisit - Tham quan thực tế Ngân hàng

Sau chương trình, các bạn sinh viên sẽ nhận thức được bước đầu về hoạt động Ngân hàng, mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh tại Ngân hàng:

 • Được trải nghiệm thực tế với khách hàng và ngân hàng
 • Hiểu các mô hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
 • Nắm bắt được các vị trí chức danh công việc tại Ngân hàng
 • Nhận thức được sự khác nhau giữa môi trường làm việc Ngân hàng và môi trường đại học.
 • Hiểu được hoạt động thực tế của Ngân hàng để thay đổi tư duy và định hướng cách học trên trường để hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.

II. Điều kiện tham gia chương trình

 • Sinh viên các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng…
 • Sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng và mong muốn trở thành các nhân viên chính thức của Ngân hàng.

III. Kết quả đạt được sau chương trình BankVisit

Chương trình BankVisit nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trả nghiệm bước đầu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chương trình cũng nằm mục đích thay đổi tư duy để đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

HỌC PHÍ
 • Học phí: 500.000 VNĐ
ĐĂNG KÝ

ĐỐI TÁC CỦA VIETNAMBANKERS

TIN TỨC